Biz hakda

hakda

Kompaniýanyň tertibi

Shantou Wenco Tekstil CO LTD.Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.

+
Gözleg we ösüş
Dokma enjamlary
+
200-den gowrak işgär
Millionyllyk 500 million bölek

Kompaniýanyň hyzmatdaşlary

20 ýyllyk üznüksiz ösüşden we toplanmakdan soň, dünýäniň köp sanly hyzmatdaşlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga ýetdik.Şol bir wagtyň özünde, has meňzeş dostlar bilen hyzmatdaşlyk edip, bilelikde öseris diýip umyt edýäris.Kanton ýarmarkasyna işjeň gatnaşýarys we dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyz bilen söwda edýäris.Özara peýdalylyk we ýeňiş gazanmak ýörelgesine eýerip, on ýyldan gowrak wagt bäri birnäçe hyzmatdaş bilen ýakyndan we yzygiderli işledik.Onuň işi Demirgazyk Amerikany, Günorta Amerikany, Europeewropany we beýleki ýerleri öz içine alýar we dürli sebitler we kärhanalar bilen dürli hyzmatdaşlykda baý hyzmat tejribesine eýe.Biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin has köp dostuňyza hoş geldiňiz.

Kompaniýa hyzmatlary

Şeýle hem, ýöriteleşdirilen hyzmatlary edýäris.Öndürmek isleýän özboluşly stiliňiz bar bolsa, size öndürmäge kömek edeliň.Diňe satuw kanalyny dizaýn etmeli we jogapkär bolmaly.
Bazaryň we müşderileriň isleglerine jogap edip, pudakdaky dürli çeşmeleri birleşdirmek, üpjünçilik zynjyrynyň optimal konfigurasiýasyna we kämilleşdirilmegine, dürli içki eşikleriň önümçiligini we hilini ýokarlandyrmak üçin ýörite söwda kompaniýasyny döretdik, we has ýokary hilli we has bäsdeşlik artykmaçlyklaryny bazara we müşderilere ýetirmek.

hyzmatlary
hyzmatlar2

Sorag

Iň oňat bäsdeşlik ukybymyzyň bardygyna, siziň iň gowy saýlan we doly ygtybarly işewür hyzmatdaşlaryňyz boljakdygyna berk ynanýarys.