Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

== Biz söwda kärhanasy ýaly zawod

Bu re modeim, içki eşik önümleriniň doly toplumyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

== Esasy bazarlarymyz:

Dünýäniň dürli künjeklerinden baha we hil ýaly dürli bazar talaplaryna laýyklykda bäsdeşlik önümleri hödürläris.ABŞ, Europeewropa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar biziň iberen ýerlerimizdir.

== Sitatlar gysga wagtda beriler:

1. Jikme-jik aýratynlyklaryňyz bilen bize e-poçta ibermek (stil suratlary, materiallar, ululyklar, mukdar, gaplama şertleri)
2. Asyl nusgalary bize tabşyrmak, takyk bahany almagyň iň gowy usulydyr.

== Nusga wagty

Tassyklama nusgalaryny ýa-da hasaplaýyş nusgalaryny ibermek üçin 7-10 gün.

== MOQ

Adatça reňk üçin 2500-3000pc bolar, babydolls üçin 1500pc kabul edýäris ..

== Eltip bermegiň wagty

PPS-iň soňky tassyklamasy bilen adaty sargyt üçin 50 gün.

== QC toparymyz

Guraoda ýerleşýär, her sargyt üçin işleýär.
Materiallardan, ussatlykdan, gaplamakdan we önümçilik tertibinden başlap, ähli proses biziň gözegçiligimizde

== Töleg şertleri

LC & TT ikisi hem kabul ederliklidir

== Sizi mähirli garşylaýarsyňyz

Şantouda ýa-da Guraoda bize baryp görmek

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?