Goňur boş, sport ýoga şortikleri

Gysga düşündiriş:

Kod: SS30133

Reňki: goňur

Usul: ýönekeý

Nusga görnüşi: düzlük

Görnüşi: Bir bölek

Balak görnüşi: Oglanlar

Mata: Az salym

Kompozisiýasy: 90% neýlon 10% spandex


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deri üçin amatly material

Gündelik eşikler üçin 90% neýlondan we 10% Spandex-den ýasalan ýokary uzyn we köýnekleriň ýa-da balaklaryň aşagynda görünmeýän gaty ýumşak, bökdençsiz mata.

Bu amatly şortikler, köýnekleriň, jinsleriň, köýnekleriň we yubkalaryň (futbolka yubkalary, galam yubkalary, tennis yubkalary we ş.m.) aşagyndaky gatlaklary düzmek üçin amatlydyr, derleriň budlarynyň öňüni almaga we günüň dowamynda sowuk we gurak bolmagyna kömek eder.Bu şortikler welosiped şortikleri, türgenleşik şortikleri, ýoga şortikleri, geýim şortikleri ýa-da gündelik eşikler hökmünde ulanylyp bilner.

Bedeniň dessine şekillendirilmegi

Aýal-gyzlar üçin gysga şortikler, içki eşik çyzyklaryndan gaça durmaga we inçe eşikli balaklaryň, esasanam has inçe we açyk reňkli kostýum balaklarynyň ýa-da has berk eşikli balaklaryň aşagynda çyzyksyz görünmäge kömek edýär.
Elastik howpsuzlyk gysga aýakgaplary, deriňizi goraýan we ajaýyp amatly şertleri üpjün edýän bufta garşy aşagy.
Bu jübüt şortikleriň doly ýokarlanmagy we örtügi, şeýle hem ultra ýumşak bökdençsiz mata bar.

Hyzmat

Zawodymyz abraýly içki eşik öndürijisi bolan "Hytaýyň meşhur içki geýim şäheri" diýlip atlandyrylýan Şantou Guraoda ýerleşýär.Içki eşik öndürmekde, gözlegde, ösüşde we önümçilikde 20 ýyllyk tejribämiz bar.Häzirki wagtda içki eşikleri ýedi dürli kategoriýada öndürýäris, şol sanda bökdençsiz zatlar, bras, içki eşik, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler we seksi içki eşikler.Şeýle hem, bazarda gowy işlejek täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.

Içki geýim pudagynda köklerimiz bar we wagtyň dowamynda durnukly we bazarda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen köp sanly müşderä hyzmat etdik.Biziň kärhanamyzda 200-den gowrak adam işleýär, 100-e golaý üznüksiz dokma maşyn toplumy we ýylda 500 million bölek ygtybarly üpjün edilýär.

Içerki we halkara müşderilerden OEM sargytlaryny garşylaýarys.Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Sahypamyza gireniňiz üçin sag boluň.Bütin dünýädäki müşderilerim bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki: