Jynsy zenan krujka şekilli balak

Gysga düşündiriş:

Kod: PN3208

Reňk: gara

Usul: ýönekeý

Görnüşi: Bir bölek

Mata: Orta uzynlyk

Kompozisiýasy: 90% neýlon 10% spandex

Seresaplyk görkezmeleri: El ýuwmak, arassa guratmaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deri üçin amatly material

Aýallarymyzyň beden şekilli balaklary, bagryňyzy berkitip, tebigy ýagdaýda bagryňyzy ýokary galdyryp, ajaýyp şekil bilen döredip biler, bagryňyzy has ulurak, jyns we owadan edip biler.Boýnuň gyrasy aýal-gyz gözelligini görkezmäge mümkinçilik berýär.Qualityokary hilli mata dem alýan we amatly, ähli möwsümlerde geýmek üçin amatly.

Bedeniň dessine şekillendirilmegi

Beldäki süňkler bilen polat çarçuwanyň dizaýny ýykylmaz.Bel we garyn bedenimizi emele getirýän içki eşikler, beýleki beden şekilli içki eşiklerden tapawutlanýar.Aýal-gyzlaryň içki eşikleriniň aşak düşmeginiň aňsatdygyny göz öňünde tutsak.Biziň eşiklerimiz togalanmagynyň öňüni almak we eşikleri dogry ýagdaýda saklamak üçin polat çarçuwalar we süňkler bilen bezelendir.Aýallaryň bedenini emele getirýän eşikler orta we arka goldawyny berýär, arkaňyzy ýeňilleşdirýär we duruşyňyzy gowulaşdyrýar.
Softumşak we rahat, islendik pursat üçin amatly.Aýallaryň beýik bel şekilli garyn içki eşikleri, tötänleýin eşiklerden toý köýneklerine ýa-da islendik görnüşdäki köýneklere çenli garnyňyzy ajaýyp şekillendirip, islendik ýagdaý üçin amatlydyr.sagat stakanyň şekilini görkezmek isleseňiz, balak şekilli.

Hyzmat

Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.
Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.
Müşderiniň hakyky pikirlerini diňlemek we önümleriň isleýän zadyňyza laýyk gelmegi üçin her jikme-jigi gowy düzmek we bu ýerde elmydama rahat we amatly içki eşikleri tapyp bilersiňiz.Önümlerimizden lezzet almak biziň borjumyzdyr.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki: