Jynsy zenan düwmejik şekilli balak

Gysga düşündiriş:

Kod: PN3204

Reňk: NUDE

Usul: ýönekeý

Görnüşi: Bir bölek

Mata: Orta uzynlyk

Kompozisiýasy: 90% neýlon 10% spandex

Seresaplyk görkezmeleri: El ýuwmak, arassa guratmaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deri üçin amatly material

Bu düwmejik şekilli balak, derä ýakymly we elastik ýumşak we amatly dantelden ýasalýar, berk däl we bedene berk laýyk däl,
Bu dem alýan mata, çyglylygy siňdirmek we derini ýok etmek, ýylyň bütin dowamynda geýmek üçin amatly, yssy tomus üçin ýörite.
Bagryňyzy çalaja görkezip biler we has özüne çekiji we seksi etmek üçin bagryňyzy basyp bilersiňiz.
Bu düwmejik şekilli balak, seksi we özüne çekiji görünmek üçin biliňizi üýtgedip biler.
Ony geýmek, hiç hili peslik toplumy bolmazdan ajaýyp bedeniňize eýe bolup biler we özüňize bolan ynamyňyzy ep-esli ýokarlandyryp biler.

Bedeniň dessine şekillendirilmegi

Kassalar aýrylyp bilner, sökmek we gurmak aňsat, arassalamak aňsat, deformasiýa we çydamly bolmaz.
ýassyklar aýrylanda, şekilli balak hökmünde geýip bolýar.
ÜNS BERMEK: Bitarap ýuwujy we howa gury bilen el ýuwuň.ýuwmaň, ýykylan guradyjyda goýmaň.Gara reňkleri aýratyn ýuwuň.

Hyzmat

Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.
Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.
Müşderiniň hakyky pikirlerini diňlemek we önümleriň isleýän zadyňyza laýyk gelmegi üçin her jikme-jigi gowy düzmek we bu ýerde elmydama rahat we amatly içki eşikleri tapyp bilersiňiz.Önümlerimizden lezzet almak biziň borjumyzdyr.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki: