Öňdäki tokly aýal bra

Gysga düşündiriş:

Kod: BR1101

Reňk: ýalaňaç

Görnüşi: Bir bölek

Bra görnüşi: ýönekeý mata: Az salym

Düzümi: 95% poliester 5% Elastan

Seresaplyk görkezmeleri: El ýuwmak, arassa guratmaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deri üçin amatly material

“Padded” iteklenmedik çyzykly kuboklar Tebigy ýokary göteriş dörediň, gapdal goldaw panellerinde gapdal dökülmeleriň öňüni almak we gündelik goldawy üpjün etmek üçin gapdallarda döşler bar .. Bu dynç alyş braleti gündelik ulanylandan soň asyl çeýeligini saklaýar.
“Side Wings” krujkasy, gaplanmadyk doly şekilli “Bra” inçelik bilen ýumşak.
Düzülip bilinýän ýumşak arka gaýyşlar, egniňizdäki basyşy ýeňilleşdirip, gazmagyň öňüni alyp biler.

Bedeniň dessine şekillendirilmegi

Tikilmedik arka dizaýny sizi rahat we göze görünmeýän edýär, bu gündelik iň gowy saýlawyňyzdyr ..
Moda öňdäki tok dizaýny, geýmegi amatly edýär.
Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.

Hyzmat

Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.
Müşderiniň hakyky pikirlerini diňlemek we önümleriň isleýän zadyňyza laýyk gelmegi üçin her jikme-jigi gowy düzmek we bu ýerde elmydama rahat we amatly içki eşikleri tapyp bilersiňiz.Önümlerimizden lezzet almak biziň borjumyzdyr.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki: