Aýallaryň beýik we näzik göwnejaý şekilli şortikleri

Gysga düşündiriş:

Kod: SS3122
Reňk: ýalaňaç
Usul: ýönekeý
Nusga görnüşi: düzlük
Görnüşi: Bir bölek
Mata: Stokarky
Kompozisiýasy: 90% neýlon 10% spandex
Seresaplyk görkezmeleri: El ýuwmak, arassa guratmaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Belli aýal balak we beden şekilli içki eşikler, biliňize 2 gatly mata dizaýnyny berýär, güýçli basyş bilen bedeniňizi berk örtýär, aşgazanyňyzy berkitýär we tekiz we tekiz bolmagy üçin biliňize we arkaňyza goldaw berýär.Garnymyzy berkitmek we içki eşiklerimizi emele getirmek, ajaýyp elastik garny berkitmek täsirine eýe bolup, garnyňy ýumşatmaga we tebigy egrileriňizi ösdürmäge kömek edýär we sizi hasam haýran galdyrýar.

Aýallarymyzyň bedenini emele getirýän balaklar bökdençsiz, tekiz we elastik ýumşak matadan tikilip, bedeniňizi ajaýyp örtýär we günüň dowamynda rahat edýär.Gaty gysga eşikler islendik eşik görnüşinde görünmeýär we içki eşik sapaklary ýok.

Bu aýallaryň içki eşikleri, edil inçe howa ýaly, çyglylygy we ter ýuwýan matadan ýasalýar, şonuň üçin ajaýyp dem alarsyňyz.

1
5
4

360 ° şekilli we bili ýuka şortikler diňe bir içki içki eşikler bolman, eýsem ajaýyp bil tälim guşagy bolup, bölekleri tekizleýär we has owadan sagat aýnasy şekilli beden döredýär.

Bu köýnek, agşam köýnekleri, gelin köýnekleri, kokteýl köýnekleri, toý köýnekleri, kostýum penjekleri we aýakgaplary üçin amatly içki eşikdir.Toýlar, oturylyşyklar, dogrumdan soňky dikeldiş, ofisler, bal aýlary, syýahatlar, seneler we ş.m. Tomusda, ýazda, güýzde ýa-da gyşda ony resmi ýagdaýlar we gündelik eşikler üçin geýip bilersiňiz, her bir aýalda azyndan bir bölek bolmaly.Hemmelere ynam beriň.

Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.

Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.

Müşderiniň hakyky pikirlerini diňlemek we önümleriň isleýän zadyňyza laýyk gelmegi üçin her jikme-jigi gowy düzmek we bu ýerde elmydama rahat we amatly içki eşikleri tapyp bilersiňiz.Önümlerimizden lezzet almak biziň borjumyzdyr.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki: