Jynsy zenan düwmejik şekilli balak

Gysga düşündiriş:

Kod: PN3139
Reňk: NUDE
Usul: ýönekeý
Görnüşi: Bir bölek
Mata: Orta uzynlyk
Kompozisiýasy: 90% neýlon 10% spandex
Seresaplyk görkezmeleri: El ýuwmak, arassa guratmaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu näzik balak, biliňizi güýçlendirip we garnyňyzy gysyp bilýän orta bel dizaýnydyr.Kalbyňy göterýän bu içki eşik, başgalara şekilli şortik geýip, hakykatdanam tebigy egri beden döretmäge ýol bermez.

Düwürtikler, ýokary götermek we berkitmek, bir bölejik we owadan ýumruk döretmek üçin 3D üç ölçegli kesiş arkaly ýerleşdirilýär.Bu egrem-bugram ýumruklar hem budlaryňyzy bezäp, aýaklaryňyzy has ýuka we bir sagat aýna şekilli şekillendirip biler.

Leakymly ýumşak mata - 90% poliesterden we 10% elastandan.Bu aýallaryň bedenini emele getirýän eşik ýumşak we deri üçin arassa.Orta çeýeligi, geň galdyryjylary ýok, geýmek üçin amatly.Bu gysga şekilli balak derä gaty ýakyn we günüň dowamynda geýmek üçin amatly.

1
2
3

Şortik şekillendirmek diňe bir şortik däl, eýsem legen hökmünde hem ulanylyp bilner.Gysga yubkaňyzy tötänleýin şortiklere açsaňyzam, gaty moda bolup biler.Islendik eşik, şortik, balak, gysga yubka, uzyn yubka ýa-da agşam köýnek bolsun, bu hip göteriji şekil bilen jübütlenip bilner.Toýlarda, gündelik eşiklerde ýa-da oturylyşyklarda bolsun, özüňizi märekäniň özüne çekiji agzasy edip bilersiňiz.

Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.

Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.

Müşderiniň hakyky pikirlerini diňlemek we önümleriň isleýän zadyňyza laýyk gelmegi üçin her jikme-jigi gowy düzmek we bu ýerde elmydama rahat we amatly içki eşikleri tapyp bilersiňiz.Önümlerimizden lezzet almak biziň borjumyzdyr.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki: