Lobster Bisque krujka

Gysga düşündiriş:

Kod: M & L4
Reňk: Lobster bisk
Usul: ýönekeý
Görnüşi: Bir bölek
Mata: Orta uzynlyk
Kompozisiýasy: 75% poliamid 25Elasthan
Seresaplyk görkezmeleri: El ýuwmak, arassa guratmaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öňdäki biliňizdäki oňat mata deriňizi gaharlandyrmaz, arka tarapdaky dantelli sizi seksi we özüne çekiji eder.
Bel we aýak zolaklary gaty uzyn, ýöne gaty kyn däl.Ol aşak gaçmaýar ýa-da münmeýär. Softumşak mata gije-gündiz rahat goldaw berýär we göwünjeň görnüşiňizi görkezýär.Duýgur deri bolsaňyz, ýokary hilli mata deriňizi gaharlandyrmaz.
Her gün jeans geýmegi halaýan bolsaňyz, gyzlar we ýaş aýallar üçin ajaýyp saýlaw, sport bilen meşgullanmagy halaýan bolsaňyz, ýetginjekler we aýallar rahatlygy ýitirmän bedeniňizi erkin hereket edip bilerler.Içerki hipster balak, söýgüliň ýa-da adamsynyň iň gowy sowgady bolar

ÜNS BERMEK: Bitarap ýuwujy we howa gury bilen el ýuwuň.ýuwmaň, ýykylan guradyjyda goýmaň.Gara reňkleri aýratyn ýuwuň.
Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.

Lobster Bisque krujka (4)
Lobster Bisque krujka (2)
Lobster Bisque krujka (3)

Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.

Müşderiniň hakyky pikirlerini diňlemek we önümleriň isleýän zadyňyza laýyk gelmegi üçin her jikme-jigi gowy düzmek we bu ýerde elmydama rahat we amatly içki eşikleri tapyp bilersiňiz.Önümlerimizden lezzet almak biziň borjumyzdyr.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Lobster Bisque krujka (5)
Lobster Bisque krujka (1)

  • Öňki:
  • Indiki: