Düwürtükli krujka we krujka bezegi bilen mikro süýümli bra balak

Gysga düşündiriş:

Kod: BS46157
Reňk: Gyzar
Stil: Amatly moda
Görnüşi: Kubok A.
Goldaw: Supportokary goldaw
Mata: Mikro süýümli gyrgyç we krujka bezegi
Material düzümi: 90% poliamid 10% spandeks
Seresaplyk görkezmeleri: arassa guramaň
Gursak ýassygy: Aýrylyp bilinmeýän gaplama


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizaýn:Düşnüksiz krujka käsesi we balakly dantelli içki eşikler, aýal-gyzlaryň özüne çekijiligini ajaýyp goşýar.Yzky çeňňek we gözüň ýumulmagy, sazlanyp bilinýän egin gaýyş dizaýny geýmegi aňsatlaşdyrýar, bedeni ähli taraplaýyn görkezýär.

Stil:Söýgüliňizi geň galdyrjak bolsaňyz, bu bra we balakly içki eşikler iň gowy saýlawyňyzdyr!Allhli aýallygyňyzy görkezer.

Wagt:Söýgüliler sowgatlary, romantik Aşyklar güni, Sene gijesi, Ro Christmasdestwo, Xmas agşamy, Toý gijesi, Bal aýy içki geýimi, Boudoir atyşy, niversaryubileý, Bakalawr oturylyşygy we her süýji gije üçin ajaýyp saýlaw.

Mata:Dem alýan we ýeňil dantelli mata, ýumşak we geýmek üçin amatly!Deriler üçin gyjyndyrma ýok.Egrileri görkezmek üçin ajaýyp.
Içerki dizaýnly aýallar bra, büstüňizi ýokarlandyrmaga kömek edýär, göwresiňizi ýokary götermäge kömek edýär, has gyzgynlygy görkezýän sarkmakdan saklanýar
Inçe we ýeňil gaplanan käseler bilen bu rahatlyk bra, aýallaryň döşüni gowy saklaýar we emzik ýok
Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Düwürtükli krujka we krujka bezegi bilen mikro süýümli bra balak (5)
Düwürtikli krujka we krujka bezegi bilen mikro süýümli bra balak (2)
Düwürtükli krujka we krujka bezegi bilen mikro süýümli bra balak (4)
Düwürtikli dantelli we krujka bezegi bilen mikro süýümli bra balak (1)
4
1

  • Öňki:
  • Indiki: