Aýallaryň dantelli inçe egin gaýyşsyz beden gurjagy

Gysga düşündiriş:

Kod: BD43143
Reňk: Gyzyl
Usul: ýönekeý
Görnüşi: Bir bölek
Mata: Orta uzynlyk
Material: Neýlon
Kompozisiýasy: 90% poliamid 10% spandeks
Seresaplyk görkezmeleri: El ýuwmak, arassa guratmaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nokat meshli gyzyl mesh, ýumşak geýmek tejribesini berýän ýumşakdyr.Jynsy taýdan kesilen dizaýna meňzeýär we söýgüliňiziň öňünde sizi has jyns we özüne çekiji edýär.
Boýnuň dizaýny bilen ýumşak tor, synagy we duýgyny artdyrýar!
Bu tor / krujka içki eşikler toplumy siziň we söýgüliňiziň arasyndaky söýgini artdyryp biler, içki geýim, bal aýy içki geýimi, gelin içki geýimi, Walentin gününiň içki geýimi, Ro Christmasdestwo içki eşigi hökmünde ulanylyp bilner.Toý gijesi, içki geýim oturylyşygy, bal aýy, Ro Christmasdestwo gijesi, Söýgüliler üçin ajaýyp
Günler, ýubileý, ýatylýan otag we her aýratyn pursat.
Wagt: Gijeki eşikler, bal aýy gijesi, toý gijeleri, içki geýimler, ýubileýler, söýgüliler güni, ýatylýan otag, ýatmak, suwa düşmek ýa-da ýörite gijeler.
Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.

5
4

Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

1
6

  • Öňki:
  • Indiki: